Lekarz a prawa pacjenta. Poradnik prawny

119,00 zł
Brutto

Szeroki wykaz obowiązujących przepisów prawa, ich gruntowna analiza, a także konkretne ostrzeżenia i zalecenia dotyczące bezpiecznego postępowania sprawiają, że książka stanowi niezbędne kompendium wiedzy w praktyce wykonywania zawodu lekarza. Publikacja służyć może eliminowaniu ryzyka naruszenia praw pacjenta w praktyce wykonywania zawodu lekarza, a co za tym idzie, będzie chronić lekarzy przed niebezpieczeństwem odpowiedzialności karnej, cywilnej, dyscyplinarnej oraz zawodowej. Książka przeznaczona jest dla lekarzy i przedstawicieli zawodów prawniczych. Zainteresuje również osoby zarządzające i kierujące podmiotami leczniczymi.

Autor: Tomasz Rek, Dariusz Hajdukiewicz

Wydanie: Warszawa 2016

Wydawnictwo: Wolters Kluwer 

Liczba stron: 244

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

Wstęp 

Rozdział 1

Pacjent, prawa pacjenta

1.1. Prawa pacjenta - definicja 

1.2. Źródła praw pacjenta i obowiązków lekarza 

1.3. Ustawy regulujące prawa pacjenta i obowiązki lekarza 

1.4. Podstawowe zasady interpretacji prawa 

1.5. Pacjent - definicja 

1.6. Cechy pacjenta 

1.7. Pacjent a świadczeniobiorca 

1.8. Prawa pacjenta a prawa świadczeniobiorcy 

Rozdział 2

Obowiązek respektowania wskazań wiedzy medycznej i należyta staranność 

2.1. Wprowadzenie 

2.2. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej 

2.3. Błąd w sztuce 

2.4. Należyta staranność 

2.5. Obowiązek wykonywania zawodu zgodnie z zasadami etyki zawodowej 

Rozdział 3

Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej 

3.1. Wprowadzenie 

3.2. Obowiązek udzielenia pomocy lekarskiej 

3.3. Ochrona prawna 

3.4. Strajk lekarzy a obowiązek pomocy lekarskiej 

Rozdział 4

Obowiązek udzielenia informacji 

4.1. Wprowadzenie 

4.2. Pojęcie "informacja" 

4.3. Obowiązek lekarza przekazywania informacji o stanie zdrowia pacjenta 

4.4. Podstawy prawne obowiązku lekarza 

4.5. Informacje o stanie zdrowia - zakres obowiązku informacyjnego lekarza 

4.6. Sposób i forma realizacji obowiązku informacyjnego lekarza 

4.7. Przystępność informacji 

4.8. Adresaci informacji przekazywanej przez lekarza

4.9. Wysłuchanie zdania pacjenta 

4.10. Udzielenie informacji osobie bliskiej 

4.11. Udzielenie informacji osobom trzecim 

4.12. Żądanie pacjenta nieudzielenia mu informacji 

4.13. Informowanie post factum 

Rozdział 5

Przywilej terapeutyczny 

Rozdział 6

Obowiązki lekarza w przypadku niepodjęcia lub odstąpienia od leczenia pacjenta 

Rozdział 7

Klauzula sumienia a obowiązek informacyjny lekarza

7.1. Uwagi ogólne 

7.2. Treść przepisu prawa 

Rozdział 8

Rozwiązania szczególne w zakresie obowiązku informacyjnego 

8.1. Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty - eksperyment medyczny 

8.2. Ustawa o ochronie zdrowia psychicznego 

8.3. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży 

8.4. Ustawa o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi 

8.4.1. Obowiązek pouczenia o konsekwencjach zakażenia

8.4.2. Obowiązek poinformowania o zakażeniach przenoszonych drogą kontaktów seksualnych 

8.4.3. Obowiązek pouczenia o chorobach szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych 

8.4.4. Obowiązek uprzedzenia o przymusie 

8.4.5. Obowiązek informowania o przyczynach hospitalizacji, izolacji lub kwarantanny pacjenta 

8.5. Ustawa o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów 

8.5.1. Obowiązek pisemnego poinformowania dawcy przed wyrażeniem zgody

8.5.2. Obowiązek uprzedzenia dawcy o skutkach dla biorcy wynikających z wycofania zgody 

8.5.3. Obowiązek poinformowania biorcy 

8.5.4. Obowiązek informowania małoletniego 

8.6. Ustawa o publicznej służbie krwi 

8.6.1. Informacja przed pobieraniem krwi od dawcy 

8.6.2. Informacja przed pobieraniem krwi poprzedzonym zabiegiem uodpornienia 

8.6.3. Informacja przed wyrażeniem zgody 

8.6.4. Odpowiedzialność karna 

8.7. Ustawa o leczeniu niepłodności

8.7.1. Informacja w ramach poradnictwa medycznego 

8.7.2. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa partnerskiego 

8.7.3. Informacja przed pobraniem komórki rozrodczej od dawcy w celu dawstwa innego niż partnerskie 

8.7.4. Informacja przekazywana przy pobieraniu od dawcy komórek rozrodczych w celu zabezpieczenia płodności na przyszłość 

8.7.5. Informacja przekazywana przy pobieraniu komórek rozrodczych od biorczyni w celu zastosowania w procedurze medycznie wspomaganej prokreacji 

8.8. Obowiązki informacyjne lekarza będącego świadczeniodawcą 

Rozdział 9

Obowiązek lekarza do udzielania informacji o prawach pacjenta 

Rozdział 10

Obowiązek lekarza informowania o rodzaju i zakresie świadczeń zdrowotnych 

10.1. Uwagi ogólne 

10.2. Informacja a wypisanie na własne żądanie 

Rozdział 11

Obowiązek uzyskania zgody pacjenta na świadczenie zdrowotne 

11.1. Wprowadzenie 

11.2. Przesłanki skuteczności i prawidłowości zgody pacjenta 

11.3. Zgoda a brak zgody albo sprzeciw 

11.4. Forma odmowy zgody albo sprzeciwu 

11.5. Zgoda a określoność świadczenia 

11.6. Prawo pacjenta do cofnięcia zgody a obowiązki lekarza 

11.7. Podmioty uprawnione do wyrażania zgody na świadczenie zdrowotne 

11.8. Opiekun faktyczny pacjenta 

11.9. Zgoda a charakter świadczenia lekarskiego 

11.10. Zasady wspólne dla wszystkich typów świadczeń zdrowotnych 

11.10.1. Zgoda pacjenta 

11.10.2. Zgoda równoległa - małoletniego pacjenta, który ukończył 16 lat i jego przedstawiciela ustawowego 

11.11. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda na przeprowadzenie badania lub udzielenie innych świadczeń zdrowotnych 

11.11.1. Pacjent małoletni lub niezdolny do świadomego wyrażenia zgody 

11.11.2. Pacjent całkowicie ubezwłasnowolniony 

11.11.3. Sprzeciw 

11.11.4. Niewyrażenie zgody przez przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego 

11.12. Badanie lub udzielenie pacjentowi innego świadczenia zdrowotnego bez zgody pacjenta, przedstawiciela ustawowego pacjenta bądź zgody właściwego sądu opiekuńczego 

11.13. Szczególne grupy pacjentów. Zgoda zastępcza na zabieg operacyjny albo zastosowanie metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta 

11.13.1. Pacjent małoletni, ubezwłasnowolniony bądź niezdolny do świadomego wyrażenia pisemnej zgody 

11.13.2. Sprzeciw 

11.13.3. Zgoda sądu opiekuńczego 

11.13.4. Działanie bez zgody przedstawiciela ustawowego bądź zgody sądu opiekuńczego 

11.14. Przekroczenie zakresu zgody - wyjątek terapeutyczny 

11.15. Zgoda udzielona przez pełnomocnika 

11.16. Zgoda na świadczenie a konkretyzacja lekarza przez pacjenta 

11.17. Skutki prawidłowej zgody 

11.18. Oświadczenie pro futuro 

11.19. Przepisy szczególne dotyczące formy zgody 

11.20. Świadczenie zdrowotne w warunkach przymusu 

Rozdział 12

Obowiązek lekarza poszanowania intymności i godności pacjenta 

12.1. Uwagi ogólne 

12.2. Godność 

12.3. Intymność 

12.4. Szczególny obowiązek lekarza 

12.5. Problematyka obecności osób bliskich przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych 

12.6. Obecność osób wykonujących zawód medyczny, innych niż udzielających świadczeń zdrowotnych, oraz obecność osób trzecich 

12.7. Prawo pacjenta do intymności w kontekście zadań dydaktycznych lekarzy 

12.8. Prawo pacjenta do umierania w spokoju i godności oraz łagodzenia bólu a obowiązki lekarza

Rozdział 13

Obowiązek zasięgnięcia opinii innego lekarza albo zwołania konsylium 

Rozdział 14

Obowiązek zachowania tajemnicy 

14.1. Wprowadzenie 

14.2. Zakres tajemnicy lekarskiej 

14.3. Tajemnica lekarska a informacja przekazywana przedstawicielowi ustawowemu albo opiekunowi faktycznemu i innym osobom 

14.4. Informacja ogólnikowa a tajemnica 

14.5. Czas trwania obowiązku tajemnicy 

14.6. Wyjątki - zasada interpretacji

14.7. Zwolnienie z tajemnicy przez pacjenta lub jego przedstawiciela ustawowego

14.8. Cofnięcie zgody 

14.9. Zwolnienie z tajemnicy, gdy tak stanowią ustawy 

14.10. Znaki identyfikacyjne 

14.11. Osobne rozwiązania w zakresie tajemnicy lekarskiej zawarte w wybranych ustawach szczególnych 

14.12. Ochrona danych osobowych 

14.13. Lekarz jako strona procesu oraz składający doniesienie 

14.14. Problem ujawniania odpowiednim organom objawów i schorzeń mogących stanowić niebezpieczeństwo dla innych osób 

Rozdział 15

Obowiązek prowadzenia indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta 

15.1. Uwagi ogólne 

15.2. Prawo pacjenta 

15.3. Definicja dokumentacji medycznej 

15.4. Forma (postać) prowadzenia dokumentacji medycznej 

15.5. Zasady dostępu do dokumentacji medycznej i podmioty uprawnione do jej otrzymania 

15.6. Pacjent 

15.7. Przedstawiciel ustawowy 

15.8. Upoważnienie osób trzecich 

15.9. Udostępnienie dokumentacji medycznej a prawo pacjenta do tajemnicy 

15.10. Upoważniający pacjent 

15.11. Upoważnienie za życia pacjenta i po jego śmierci - jedno czy osobne upoważnienia 

15.12. Osoba upoważniona 

15.13. Ustanowienie pełnomocnika przez osobę upoważnioną 

15.14. Uprawnienia spadkobierców

15.15. Odwoływalność upoważnienia 

15.16. Śmierć osoby upoważnionej 

15.17. Forma upoważnienia 

15.18. Rodzaje upoważnienia 

15.19. Upoważnienie a forma udostępnienia dokumentacji medycznej 

15.20. Udostępnianie dokumentacji a miejsce złożenia upoważnienia 

15.21. Instytucje i organy uprawnione do dostępu do dokumentacji medycznej 

15.22. Udostępnienie szkole wyższej

15.23. Sytuacje szczególne 

15.24. Sposoby udostępnienia dokumentacji medycznej 

15.25. Opłaty za udostępnienie dokumentacji medycznej 

15.26. Udostępnienie dokumentacji - czynność materialnotechniczna czy czynność z zakresu administracji publicznej 

15.27. Minimalny okres przechowywania dokumentacji medycznej 

15.28. Dokumentacja medyczna a likwidacja podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych

15.29. Przetwarzanie danych zawartych w dokumentacji medycznej 

15.30. Ochrona danych osobowych zawartych w dokumentacji medycznej 

Rozdział 16

Obowiązek zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych 

Rozdział 17

Inne prawa pacjenta 

17.1. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 

17.2. Prawo pacjenta do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej 

17.3. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej 

17.4. Prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie 

17.5. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych udzielanych w warunkach odpowiadających wymaganiom sanitarnym 

#ks_p_wk_1
2 Przedmioty