Prowadzenie dokumentacji medycznej. Aspekty prawne oraz zarządcze

129,00 zł
Brutto

W publikacji przedstawiono problematykę dotyczącą dokumentacji medycznej z perspektywy prawnej, jak i zarządczej, z uwzględnieniem zagadnień ubezpieczeniowych oraz kwestii sądowo-lekarskich. Autorzy szczegółowo omówili specyfikę postępowania przed wojewódzkimi komisjami do spraw zdarzeń medycznych oraz standardy akredytacyjne.

Książka przeznaczona jest dla osób zarządzających podmiotami leczniczymi, a także prawników zajmujących się sprawami dotyczącymi problematyki odpowiedzialności cywilnej podmiotów leczniczych oraz praw pacjenta, członków komisji wojewódzkich do spraw zdarzeń medycznych oraz osób dokonujących fachowej oceny podmiotów leczniczych.

Autor: Marcin Śrubka, Monika Urbaniak,

Wydanie: 2.wydanie, Warszawa 2018

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Polska

Liczba stron: 296

Ilość
Ostatnie sztuki w magazynie

 

Polityka bezpieczeństwa

 

Zasady dostawy

 

Zasady zwrotu

Spis treści:

WSTĘP 

Marcin Śliwka, Monika Urbaniak

CZĘŚĆ PIERWSZA

ZARZĄDCZE ASPEKTY PROWADZENIA DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ

ROZDZIAŁ I

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PODMIOTACH LECZNICZYCH 

Grzegorz Łosik, Krzysztof Łyskawa

1. Wprowadzenie 

2. Metody zarządzania ryzykiem 

3. Skuteczne zarządzanie ryzykiem 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ II

STARANNE PROWADZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ JAKO ELEMENT..ZARZĄDZANIA RYZYKIEM 

Anita Gałęska-Śliwka, Marcin Śliwka

1. Wprowadzenie 

2. Ryzyko prawne prowadzenia działalności leczniczej 

3. Dokumentacja medyczna jako element wpływający na proces zarządzania ryzykiem

w działalności medycznej 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ III

DOKUMENTACJA MEDYCZNA W ŚWIETLE AKREDYTACJI SZPITALI 

Rafał Staszewski, Szczepan Cofta, Anna Ruszczak

1. Wprowadzenie 

2. Jakość w medycynie – znaczenie akredytacji 

3. Rola dokumentacji medycznej 

4. Standardy akredytacyjne a obowiązujące przepisy prawa w zakresie dokumentacji medycznej 

5. Zarządzanie dokumentacją medyczną 

6. Zgoda pacjenta 

7. Najczęstsze błędy popełniane przez podmioty lecznicze 53

8. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ IV

OCENA RYZYKA W UBEZPIECZENIACH DZIAŁALNOŚCI LECZNICZEJ – ZNACZENIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Piotr Daniluk

1. Wprowadzenie 

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu leczniczego 

3. Znaczenie dokumentacji medycznej 

4. Specyfika audytów ubezpieczeniowych w obszarach dotyczących dokumentacji medycznej 

5. Podsumowanie

CZĘŚĆ DRUGA

PRAWA PACJENTA A. DOKUMENTACJA MEDYCZNA

ROZDZIAŁ V

PRAWO DO PRYWATNOŚCI W KONTEKŚCIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ PRAKTYKA ORZECZNICZA EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU PRAW CZŁOWIEKA 

Agata Wnukiewicz-Kozłowska

1. Wprowadzenie 

2. Konstrukcja i zakres prawa do prywatności w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i w orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka 

3. Prywatność pacjenta a dokumentacja medyczna 

3.1. Ochrona prawna treści dokumentacji medycznej – podstawowe zasady 

3.2. Poufność dokumentacji 

3.3. Dostęp do dokumentacji 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ VI

UDOSTĘPNIANIE DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ ZAKŁADOM UBEZPIECZEŃ 

Grzegorz Łosik

1. Wprowadzenie 

2. Przesłanki i zakres udostępniania informacji oraz dokumentacji medycznej zakładom ubezpieczeń 

3. Zakres informacji żądanych przez zakład ubezpieczeń 

4. Forma zgody 

5. Wystąpienie zakładu ubezpieczeń

6. Odpowiedź podmiotu prowadzącego działalność leczniczą 

7. Formy udostępnienia dokumentacji medycznej 

8. Odpłatność za udostępnianie dokumentacji medycznej 

9. Jakość dokumentacji medycznej 

10. Wnioski 

ROZDZIAŁ VII

DOKUMENTACJA MEDYCZNA PO ŚMIERCI PACJENTA 102

Kamila Cal-Całko

1. Wprowadzenie 

2. Ochrona informacji o stanie zdrowia 

3. Tryb udostępniania dokumentacji medycznej. Forma i czas obowiązywania upoważnienia 

4. Forma i czas udostępnienia dokumentacji medycznej po śmierci pacjenta

5. Zakres przedmiotowy i podmiotowy prawa do dokumentacji medycznej 

6. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ VIII

ZGODA PACJENTA – IMPLIKACJE DOWODOWE 

Małgorzata Świderska, Natalia Karczewska-Kamińska

1. Wprowadzenie 

2. Ciężar dowodu 

3. Wymóg formy pisemnej 

4. Formularze zgody pacjenta 

CZĘŚĆ TRZECIA

DOWÓD Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTĘPOWANIU SĄDOWYM ORAZ PRZED WOJEWÓDZKIMI KOMISJAMI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH

ROZDZIAŁ IX

UWAGI O CIĘŻARZE DOWODU W PROCESACH MEDYCZNYCH 

Beata Janiszewska

1. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu materialnym 

2. Pojęcie ciężaru dowodu w rozumieniu formalnym 

3. Dowód główny, dowód przeciwny i dowód przeciwieństwa 

4. Trudności dowodowe w sprawach medycznych 

5. Współczesne uwarunkowania dowodzenia w procesach medycznych 

6. Wnioski odnoszące się do stosowania art. 6 k.c. 

7. Proceduralne aspekty dowodzenia 

ROZDZIAŁ X

POSTĘPOWANIE PRZED WOJEWÓDZKIMI KOMISJAMI DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH 

Kinga Bączyk-Rozwadowska

1. Uwagi wprowadzające 

2. Komisje wojewódzkie do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych 

3. Procedury kompensacyjne 

3.1. Postępowanie przed wojewódzkimi komisjami ds. orzekania o zdarzeniach medycznych 

3.2. Oferta odszkodowania i konsekwencje jej złożenia 

4. Postać i zakres odszkodowania 

5. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XI

DOWÓD Z DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ W POSTĘPOWANIU PRZED WOJEWÓDZKĄ KOMISJĄ DO SPRAW ORZEKANIA O ZDARZENIACH MEDYCZNYCH 

Tamara Zimna

1. Wprowadzenie 

2. Szczególna moc dowodowa dokumentacji medycznej 

3. Udostępnienie dokumentacji medycznej w postępowaniu przed komisją 

4. Nieczytelność dokumentacji medycznej 

5. Niewłaściwa autoryzacja wpisów w dokumentacji medycznej 

6. Braki w dokumentacji medycznej 

7. Ograniczenia dowodowe w postępowaniu przed komisją 

8. Właściwość orzecznicza komisji wojewódzkiej 

9. Dopuszczalność złożenia wniosku 

10. Dowód z okoliczności faktycznych przebiegu leczenia w szpitalu 

11. Dowód z następstw leczenia w szpitalu 

12. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XII

DOKUMENTACJA MEDYCZNA A DOWÓD Z OPINII BIEGŁEGO 

Barbara Świątek

1. Wprowadzenie 

2. Nieprawidłowości w prowadzeniu dokumentacji medycznej 

3. Metodyka wykorzystywania dokumentacji medycznej 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XIII

WIARYGODNOŚĆ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ – ASPEKTY KARNOPRAWNE ORAZ KRYMINALISTYCZNE 

Karol Śliwka

1. Wprowadzenie 

2. Specyfika pracy specjalisty medycyny sądowej 

3. Obserwacje praktyczne 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XIV

PRAWNE ASPEKTY ELEKTRONICZNEJ DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Monika Urbaniak

1. Wprowadzenie 

2. Pojęcie i obowiązek prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej 

3. Rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej 

4. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XV

ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA A PRAWA PACJENTA 237

Juliusz Szewczyk

1. Wprowadzenie 

2. Krajowe źródła praw pacjenta 

3. Podstawy prawne implementacji EDM do polskiego systemu ochrony zdrowia 

4. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych 

5. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do informacji i prawo do wyrażenia zgody na udzielenie świadczenia zdrowotnego 

6. Elektroniczne dane medyczne a prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych 

7. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawo pacjenta do dokumentacji medycznej 

7.1. Elektroniczna dokumentacja medyczna a prawa pacjenta w kontekście prawa do ochrony danych osobowych 

7.2. Elektroniczna dokumentacja medyczna a zgoda pacjenta w kontekście prawa do ochrony danych osobowych 

8. Podsumowanie 

ROZDZIAŁ XVI

ELEKTRONICZNA RECEPTA W UJĘCIU TRANSGRANICZNYM 

Lucyna Łuczak-Noworolnik

1. Wprowadzenie 

2. Elektroniczna recepta w Polsce

3. Uwarunkowania prawne elektronicznej recepty transgranicznej 

4. Wnioski końcowe 

ZAKOŃCZENIE 

Marcin Śliwka, Monika Urbaniak

ZAŁĄCZNIKI

WZORCOWE FRAGMENTY DOKUMENTACJI MEDYCZNEJ 

Wzór nr 1. Wywiad i badanie przedmiotowe – część wspólna dla wszystkich oddziałów 

Wzór nr 2. Formularz zgody na znieczulenie ogólne 

Wzór nr 3. Karta profilaktyki przeciwzakrzepowej 

Wzór nr 4. Karta oceny bólu 

Wzór nr 5. Zawartość historii choroby oddziału chirurgii onkologicznej 

Wzór nr 6. Wniosek o dostęp do danych osobowych/udostępnienie dokumentacji medycznej 

#ks_p_wk_3
1 Przedmiot