Regulamin

§1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Księgarnię Internetową prowadzoną przez Mazowieckie Centrum Biznesowe sp. z o.o. z siedzibą przy al. Solidarności 115/2, 00-140 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS 0000522246, REGON 147342376, NIP 5252591635, zwany dalej „Księgarnią”.

§2. Za „towary” w rozumieniu niniejszego Regulaminu uważa się książki oraz materiały elektroniczne na płytach CD wysyłane Pocztą Polską lub przygotowane do odbioru osobistego w trakcie konferencji organizowanej przez Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o..

§3. Przez „Klienta” należy rozumieć osobę fizyczną posiadającą pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej ale posiadającą zdolność prawną, korzystającą z Księgarni Internetowej.

§4.    Dokonywanie zakupów w Księgarni jest możliwe po zarejestrowaniu i zalogowaniu się w serwisie.

§5.    Oferta Księgarni obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zamówienia na terytorium innych państw wymagają indywidualnych ustaleń dotyczących m.in. kosztów przesyłki i sposobu dokonania płatności.

§6.    Sprzedawca oświadcza, że obowiązującą Klienta ceną sprzedaży poszczególnych Towarów lub Usług jest cena podana w Księgarni Internetowej w momencie złożenia zamówienia. Ceny te są cenami brutto i obejmują podatek od towarów i usług w stawce obowiązującej w chwili realizacji zamówienia.

§7. Warunkiem realizacji zamówienia jest jego potwierdzenie przez Księgarnię, przesłane e-mailem na adres podany przez Klienta, zawierające informacją o przyjęciu zamówienia. W przypadku braku potwierdzenia zamówienia ze strony Księgarni w ciągu dwóch trzech roboczych od dnia jego złożenia, należy powiadomić Księgarnię za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@mcbkonferencje.pl) lub telefonicznie (536-390-788)

§8.    Zamówienia są realizowane w ciągu 72 godzin w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 8–16:30 od chwili otrzymania zapłaty. Zamówienia złożone po godz. 16:30 przechodzą do realizacji na dzień następny.

§9.    Zamówione pozycje są przesyłane Pocztą Polską. Księgarnia nie ma wpływu na czas dostawy zamówienia, przy czym orientacyjny termin dostawy wynosić będzie maksymalnie 7 dni roboczych od dnia przyjęcia zamówienia.

§10.    Cena towaru wyświetlana przy tytule lub nazwie danej pozycji nie obejmuje opłaty za dostawę. Koszt dostawy zostanie doliczony do wartości zakupionego towaru. Na ostateczny koszt zamówienia składają się cena towaru i opłata za dostawę.

§11.    Płatność dokonywana jest na wskazane przez Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o. konto bankowe. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia. Po dokonaniu płatności wystawiana jest faktura VAT, która przesyłana jest drogą pocztową oraz elektroniczną.

Numer rachunku bankowego: 86 1020 1169 0000 8902 0213 5002

§12. Każdy Klient na dowód zakupu towaru otrzymuje od administratora Księgarni fakturę VAT. 

§13.    W przypadku rezygnacji z zamówienia, jego zmiany, reklamacji bądź zamówienia z wysyłką za granicę, prosimy o kontakt telefoniczny z przedstawicielem Księgarni (numer telefonu wskazany w mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia).

§14.    Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), Klient będący Konsumentem może odstąpić od umowy w terminie 14 dni od daty odebrania towaru i niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić zakupiony towar. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

§15.    Zwracaną pozycję należy odesłać na adres: Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 lok. 202, 03-216 Warszawa wraz z oryginalnym dowodem zakupu, numerem zamówienia oraz oświadczeniem o odstąpieniu od umowy.

§16. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy wysyłany jest do Klienta po uprzednim kontakcie mailowym. 

§17.    Nie później niż w terminie 14 dni roboczych od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy Księgarnia zwraca Klientowi dokonane przez niego płatności obejmujące cenę towaru oraz koszty wysyłki towaru do odbiorcy.

§18.    Klient dokonuje zwrotu publikacji na własny koszt. Koszt ten nie jest zwracany.

§19.    Jeżeli Towar ma wady fabryczne (defekty techniczne), Klient ma prawo złożyć reklamację na adres mailowy: biuro@mcbkonferencje.pl.

§20.    Reklamowaną publikację należy odesłać na adres: Mazowieckie Centrum Biznesowe Sp. z o.o. ul. Modlińska 6 lok. 202, 03-216 Warszawa wraz z oryginalnym dowodem zakupu, numerem zamówienia oraz formularzem reklamacji.

§21. Formularz reklamacji wysyłany jest do Klienta po uprzednim kontakcie mailowym

§22.    Reklamacja będzie rozpatrzona w terminie 7 dni roboczych od otrzymania przesyłki. Klient zostanie poinformowany o rozpatrzeniu reklamacji drogą mailową.

§23.    W przypadku pozytywnie rozpatrzonej reklamacji publikacja zostanie wymieniona na pełnowartościową. 

§24.    Jeśli odesłanie egzemplarza pełnowartościowego będzie niemożliwe (wyczerpanie nakładu) zaoferowane zostaną do wyboru inne, dostępne w Księgarni pozycje lub nastąpi zwrot pieniędzy.

§25.    W przypadku uznania reklamacji Klient otrzyma zwrot równowartości opłaty pocztowej natychmiast po otrzymaniu przesyłki i przyjęciu reklamacji, a pełnowartościowa publikacja zostanie przesłana na koszt Administratora Księgarni.

§26.    Zarówno w przypadku reklamacji, jak i zwrotów Księgarnia nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

§27.    Dane osobowe Klientów są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich. Klient  ma prawo wglądu do swoich danych osobowych, poprawiania ich oraz żądania usunięcia.

§28. Informacje o towarach podawane na stronach Księgarni stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego